Polityka prywatności – RODO

 1. Operatorem Serwisu www.mg-media.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „ADO”) jest Marcin Gramza prowadzący działalność pod firmą przez MGmedia Marcin Gramza, NIP: 7773037813, REGON: 302173942 (dalej jako „MGmedia”).
 2. Serwis internetowy pozyskuje informację o użytkownikach oraz o ich zachowaniu poprzez:
  a) Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookies (w języku potocznym znane jako „ciasteczka”),
  b) Zbieranie logów przy użyciu systemu SALESmanago,
  c)Dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym.
 3. ADO gromadzi Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a) zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług i obsługi reklamacji,
  b) realizacji obowiązków MGmedia przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
  c) ochrony praw MGmedia zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych,
  d) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych,
  e) prowadzenia statystyk około sprzedażowych.

MG Media może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi MGmedia ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MGmedia przewidzianych prawem, ochrony praw MGmedia zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu MGmedia w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

MGmedia zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres lub innego organu nadzorczego.
Jako Administrator, MGmedia jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych Marcinem Gramza pod adresem e-mail: rodo@mg-media.pl

Pełne dane kontaktowe Administratora:

Marcin Gramza działający pod firmą MGmedia Marcin Gramza
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań
tel. 61 610 03 73 (infolinia czynna jest w godz. 8:00-16:00 w dni robocze)
e-mail: rodo@mgmedia.pl

ADO przeprowadził audyt bezpieczeństwa danych osobowych w podmiocie.

ADO zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.mg-media.pl

Danekontaktowe

Chcesz poznać nasz pomysł na promocję Twojej firmy?
Spotkajmy się przy kawie w MGmedia.

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
sales-300x81
Przewiń do góry